Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh

Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc thường xuyên và định kỳ như: chăm sóc cây, hoa; thay cây, hoa; kiểm soát rác nổi, … tại khu vực được phân công trong ca trực;

 • Kiểm tra, kiểm soát và xử lý các biến động về hoa/cây bụi/cây bóng mát trong khu vực được giao: cây yếu, chết, nghiêm, khô héo, tình hình sâu bệnh, …
 • Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động thuộc khu vực mình phân quản lý
 • Quản lý tài sản thuộc khu vực phụ trách bao gồm cả khối lượng cây phu trách và công cụ, dụng cụ làm việc;
 • Báo cáo cho quản lý kết quả làm việc trong ngày, các đề xuất về vật tư, công cụ, dụng cụ lao động.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Đề xuất kế hoạch làm việc phù hợp.
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt…
 • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đúng kế hoạch công việc.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Quyền lợi được hưởng:

Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc thường xuyên và định kỳ như: chăm sóc cây, hoa; thay cây, hoa; kiểm soát rác nổi, … tại khu vực được phân công trong ca trực;

 • Kiểm tra, kiểm soát và xử lý các biến động về hoa/cây bụi/cây bóng mát trong khu vực được giao: cây yếu, chết, nghiêm, khô héo, tình hình sâu bệnh, …
 • Thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động thuộc khu vực mình phân quản lý
 • Quản lý tài sản thuộc khu vực phụ trách bao gồm cả khối lượng cây phu trách và công cụ, dụng cụ làm việc;
 • Báo cáo cho quản lý kết quả làm việc trong ngày, các đề xuất về vật tư, công cụ, dụng cụ lao động.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Đề xuất kế hoạch làm việc phù hợp.
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt…
 • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đúng kế hoạch công việc.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Quyền lợi được hưởng: