Nhân Viên Kỹ Thuật Cây Xanh

Mô tả công việc:

Số lượng: 1

 • Chủ trì cùng Cán bộ kỹ thuật khảo sát thực trạng dự án.
 • Lên kế hoạch nhập vật tư, trang thiết bị liên quan đến mảng ngành thi công và chăm sóc cảnh quan.
 • Lập và triển khai kế hoạch bảo dưỡng các khu vực cây xanh.
 • Kiểm soát khối lượng công việc theo tuần.
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Làm việc đội nhóm hiệu quả
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Đề xuất kế hoạch làm việc phù hợp.
 • Nắm vững các kỹ thuật chăm sóc và sâu bệnh hại trên cây xanh.
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đúng kế hoạch công việc và báo cáo định kỳ hoặc khi có vấn đề phát sinh.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

Số lượng: 1

 • Chủ trì cùng Cán bộ kỹ thuật khảo sát thực trạng dự án.
 • Lên kế hoạch nhập vật tư, trang thiết bị liên quan đến mảng ngành thi công và chăm sóc cảnh quan.
 • Lập và triển khai kế hoạch bảo dưỡng các khu vực cây xanh.
 • Kiểm soát khối lượng công việc theo tuần.
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Làm việc đội nhóm hiệu quả
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Đề xuất kế hoạch làm việc phù hợp.
 • Nắm vững các kỹ thuật chăm sóc và sâu bệnh hại trên cây xanh.
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đúng kế hoạch công việc và báo cáo định kỳ hoặc khi có vấn đề phát sinh.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian